idler-time signal nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

idler-time signal nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm idler-time signal giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của idler-time signal.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • idler-time signal

    * kỹ thuật

    tín hiệu dừng

    điện tử & viễn thông:

    tín hiệu nghỉ