idler sprocket nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

idler sprocket nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm idler sprocket giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của idler sprocket.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • idler sprocket

    * kỹ thuật

    bánh răng xích chạy không

    đĩa răng chạy không