idle power nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

idle power nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm idle power giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của idle power.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • idle power

    * kỹ thuật

    cơ khí & công trình:

    công suất chạy không tải