idle speed nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

idle speed nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm idle speed giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của idle speed.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • idle speed

    * kỹ thuật

    cơ khí & công trình:

    tốc độ chạy không