idle flag nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

idle flag nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm idle flag giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của idle flag.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • idle flag

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    cờ idle