idle space nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

idle space nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm idle space giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của idle space.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • idle space

    * kỹ thuật

    khoảng trống có hại