idle mode nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

idle mode nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm idle mode giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của idle mode.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • idle mode

    * kỹ thuật

    đo lường & điều khiển:

    chế độ không tải