idle blast nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

idle blast nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm idle blast giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của idle blast.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • idle blast

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    sự nổ không phá