idle man nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

idle man nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm idle man giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của idle man.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • idle man

    * kỹ thuật

    cơ khí & công trình:

    thợ rỗi việc