idleness nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

idleness nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm idleness giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của idleness.

Từ điển Anh Việt

 • idleness

  /'aidlnis/ (idlesse) /'aidlis/

  * danh từ

  ăn không ngồi rồi; sự lười nhác

  tình trạng không công ăn việc làm, tình trạng thất nghiệp

  (kỹ thuật) tình trạng để không

  sự vô ích, sự vô hiệu quả, sự không tác dụng

  sự không đâu, sự không căn cứ, sự vẩn vơ, sự vu vơ

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • idleness

  * kỹ thuật

  sự không hoạt động

  hóa học & vật liệu:

  sự không có việc

  sự không tải

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • idleness

  having no employment

  Synonyms: idling, loafing

  Similar:

  groundlessness: the quality of lacking substance or value

  the groundlessness of their report was quickly recognized

  faineance: the trait of being idle out of a reluctance to work