idling nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

idling nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm idling giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của idling.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • idling

  * kỹ thuật

  sự không hoạt động

  sự không tải

  điện:

  sự chạy không

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • idling

  Similar:

  idleness: having no employment

  Synonyms: loafing

  idle: run disconnected or idle

  the engine is idling

  Synonyms: tick over

  Antonyms: run

  idle: be idle; exist in a changeless situation

  The old man sat and stagnated on his porch

  He slugged in bed all morning

  Synonyms: laze, slug, stagnate

  Antonyms: work