work nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

work nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm work giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của work.

Từ điển Anh Việt

 • work

  /wə:k/

  * danh từ

  sự làm việc; việc, công việc, công tác

  to be at work: đang làm việc

  to set to work: bắt tay vào việc

  to make short work of: làm xong nhanh; đánh bại nhanh, diệt nhanh; tống nhanh đi

  to cease (stop) work: ngừng (nghỉ) việc

  to have plenty of work to do: có nhiều việc phải làm

  việc làm; nghề nghiệp

  to look for work: tìm việc làm

  đồ làm ra, sản phẩm

  the villagers sell part of their works: những người nông dân bán một phần sản phẩm của họ

  a good day's work: khối lượng lớn công việc làm trọn vẹn được trong ngày

  tác phẩm

  a work of genius: một tác phẩm thiên tài

  works of art: những tác phẩm nghệ thuật

  công trình xây dựng, công việc xây dựng

  public works: công trình công cộng (đê, đập, đường...)

  dụng cụ, đồ dùng, vật liệu

  kiểu trang trí, cách trang trí (đồ thêu, may, đan, đồ da...)

  (kỹ thuật) máy, cơ cấu

  the works of a clock: máy đồng hồ

  (số nhiều) xưởng, nhà máy

  "work in progress"; "men at work": "công trường"

  lao động, nhân công

  work committee: ban lao động, ban nhân công

  (quân sự) pháo đài, công sự

  (số nhiều) (hàng hải) phần tàu

  upper work: phần trên mặt nước

  (vật lý) công

  (địa lý,địa chất) tác dụng

  (nghĩa bóng) việc làm, hành động

  good works; works of mercy: việc từ thiện, việc tốt

  to give someone the works

  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) đánh đòn ai

  khử ai, giết ai

  to shoot the works

  đi đến cùng

  dốc hết sức; dốc hết túi

  thử, thử xem

  * nội động từ worked, wrought

  làm việc

  to work hard: làm việc khó nhọc; làm việc chăm chỉ

  to work to live: làm việc để sinh sống

  to work to rule: làm việc chiếu lệ (một hình thức bãi công kín đáo của công nhân)

  hành động, hoạt động, làm

  to work hard for peace: hoạt động tích cực cho hoà bình

  to work against: chống lại

  gia công, chế biến

  iron works easily: sắt gia công dễ dàng

  lên men

  yeast makes beer work: men làm cho bia lên men

  tác động, có ảnh hưởng tới

  their sufferings worked upon our feelings: những nỗi đau khổ của họ tác động đến tình cảm của chúng ta

  đi qua, chuyển động; dần dần tự chuyển (lên, xuống); tự làm cho (lỏng, chặt...)

  the rain works through the roof: mưa chảy xuyên qua mái

  shirt works up: áo sơ mi dần dần (tự) tụt lên

  socks work down: tất dần dần (tự) tụt xuống

  chạy

  the lift is not working: thang máy không chạy nữa

  to work loose: long, jơ

  tiến hành, tiến triển; có kết quả, có hiệu lực

  his scheme did not work: kế hoạch của nó thất bại

  it worked like a charm: công việc tiến triển tốt đẹp; công việc đã thành công

  (hàng hải) lách (tàu)

  nhăn nhó, cau lại (mặt); day dứt (ý nghĩ, lương tâm)

  his face began to work violently: mặt nó nhăn nhó dữ dội

  * ngoại động từ

  bắt làm việc

  to work someone too hard: bắt ai làm việc quá vất vả

  làm lên men (bia...)

  thêu

  to work flowers in silk: thêu hoa vào lụa

  làm cho (máy) chạy, chuyển vận

  to work a machine: cho máy chạy

  làm, gây ra, thi hành, thực hiện

  to work wonders: làm những việc kỳ lạ; thành công rực rỡ

  to work influence: gây ảnh hưởng

  to work a scheme: thi hành một kế hoạch

  khai thác (mỏ); trổng trọt (đất đai)

  giải (một bài toán); chữa (bệnh)

  nhào, nặn (bột, đất sét); rèn (sắt...); tạc (tượng); vẽ (một bức tranh); chạm (gỗ); trau (vàng, bạc)

  đưa dần vào, chuyển; đưa, dẫn ((nghĩa đen) & (nghĩa bóng))

  he worked the stone into place: anh ta chuyển hòn đá vào chỗ

  to work a screw loose: làm cho cái vít lỏng ra

  to work oneself into someone's favour: lấy lòng ai, làm cho ai quý mến mình

  to work oneself into a rage: nổi giận

  to work oneself along on one's elbows: chống khuỷu tay xuống mà bò đi

  hải to work one's passage: làm công trên tàu để được đi không phải trả tiền vé

  (thông tục) sắp đặt, bày ra, bày mưu

  to work something: mưu mô một việc gì

  to work away

  tiếp tục làm việc, tiếp tục hoạt động

  to work down

  xuống, rơi xuống, tụt xuống; đưa xuống, hạ xuống

  to work in

  đưa vào, để vào, đút vào

  to work off

  biến mất, tiêu tan

  gạt bỏ; thanh toán hết; khắc phục; bán tháo

  to work off one's fat: làm cho tiêu mỡ, làm cho gầy bớt đi

  to work off arreasr of correspondence: trả lời hết những thư từ còn đọng lại

  to work on

  tiếp tục làm việc

  (thông tục) chọc tức (ai)

  tiếp tục làm tác động tới

  to work out

  đến đâu, tới đâu, ra sao; kết thúc

  it is impossible to tell how the situation will work out: khó mà nói tình hình sẽ ra sao

  thi hành, thực hiện, tiến hành (một công việc)

  trình bày, phát triển (một ý kiến)

  vạch ra tỉ mỉ (một kế hoạch)

  tính toán; giải (bài toán); thanh toán (món nợ); khai thác hết (mỏ)

  lập thành, lập (giá cả)

  to work round

  quay, vòng, rẽ, quành

  to work up

  lên dần, tiến triển, tiến dần lên

  gia công

  gây nên, gieo rắc (sự rối loạn)

  chọc tức (ai)

  soạn, chuẩn bị kỹ lưỡng (bài diễn văn)

  trộn thành một khối

  nghiên cứu để nắm được (vấn đề)

  mô tả tỉ mỉ

  to work oneself up

  nổi nóng, nổi giận

  to work oneself up to

  đạt tới (cái gì) bắng sức lao động của mình

  to work it

  (từ lóng) đạt được mục đích

  that won't work with me

  (thông tục) điều đó không hợp với tôi

 • work

  (vật lí) công; công trình

  elementary w. công sơ cấp, công nguyên tố

  paysheet w. (máy tính) lập phiếu trả

  useful w. công có ích

  virtual w. công ảo

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • work

  * kinh tế

  công tác

  công việc

  lao động

  nghề nghiệp

  nghiệp vụ

  tác nghiệp

  việc làm

  * kỹ thuật

  bắt đầu chạy

  đi

  động tác

  gia công

  hoạt động

  kết cấu

  khởi hành

  làm việc

  lao động

  sự làm việc

  sự tác động

  sự thao tác

  sự vận hành

  vận hành

  toán & tin:

  bài toán từ

  cơ khí & công trình:

  công (cơ học)

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • work

  activity directed toward making or doing something

  she checked several points needing further work

  a product produced or accomplished through the effort or activity or agency of a person or thing

  it is not regarded as one of his more memorable works

  the symphony was hailed as an ingenious work

  he was indebted to the pioneering work of John Dewey

  the work of an active imagination

  erosion is the work of wind or water over time

  Synonyms: piece of work

  (physics) a manifestation of energy; the transfer of energy from one physical system to another expressed as the product of a force and the distance through which it moves a body in the direction of that force

  work equals force times distance

  exert oneself by doing mental or physical work for a purpose or out of necessity

  I will work hard to improve my grades

  she worked hard for better living conditions for the poor

  Antonyms: idle

  be employed

  Is your husband working again?

  My wife never worked

  Do you want to work after the age of 60?

  She never did any work because she inherited a lot of money

  She works as a waitress to put herself through college

  Synonyms: do work

  have an effect or outcome; often the one desired or expected

  The voting process doesn't work as well as people thought

  How does your idea work in practice?

  This method doesn't work

  The breaks of my new car act quickly

  The medicine works only if you take it with a lot of water

  Synonyms: act

  shape, form, or improve a material

  work stone into tools

  process iron

  work the metal

  Synonyms: work on, process

  operate in a certain place, area, or specialty

  She works the night clubs

  The salesman works the Midwest

  This artist works mostly in acrylics

  proceed towards a goal or along a path or through an activity

  work your way through every problem or task

  She was working on her second martini when the guests arrived

  Start from the bottom and work towards the top

  move in an agitated manner

  His fingers worked with tension

  cause to work

  he is working his servants hard

  Synonyms: put to work

  behave in a certain way when handled

  This dough does not work easily

  The soft metal works well

  operate in or through

  Work the phones

  cause to operate or function

  This pilot works the controls

  Can you work an electric drill?

  provoke or excite

  The rock musician worked the crowd of young girls into a frenzy

  gratify and charm, usually in order to influence

  the political candidate worked the crowds

  move into or onto

  work the raisins into the dough

  the student worked a few jokes into his presentation

  work the body onto the flatbed truck

  arrive at a certain condition through repeated motion

  The stitches of the hem worked loose after she wore the skirt many times

  Similar:

  employment: the occupation for which you are paid

  he is looking for employment

  a lot of people are out of work

  study: applying the mind to learning and understanding a subject (especially by reading)

  mastering a second language requires a lot of work

  no schools offer graduate study in interior design

  workplace: a place where work is done

  he arrived at work early today

  oeuvre: the total output of a writer or artist (or a substantial part of it)

  he studied the entire Wagnerian oeuvre

  Picasso's work can be divided into periods

  Synonyms: body of work

  function: perform as expected when applied

  The washing machine won't go unless it's plugged in

  Does this old car still run well?

  This old radio doesn't work anymore

  Synonyms: operate, go, run

  Antonyms: malfunction

  exercise: give a workout to

  Some parents exercise their infants

  My personal trainer works me hard

  work one's muscles

  this puzzle will exercise your mind

  Synonyms: work out

  make: proceed along a path

  work one's way through the crowd

  make one's way into the forest

  bring: cause to happen or to occur as a consequence

  I cannot work a miracle

  wreak havoc

  bring comments

  play a joke

  The rain brought relief to the drought-stricken area

  Synonyms: play, wreak, make for

  cultivate: prepare for crops

  Work the soil

  cultivate the land

  Synonyms: crop

  influence: have and exert influence or effect

  The artist's work influenced the young painter

  She worked on her friends to support the political candidate

  Synonyms: act upon

  shape: make something, usually for a specific function

  She molded the rice balls carefully

  Form cylinders from the dough

  shape a figure

  Work the metal into a sword

  Synonyms: form, mold, mould, forge

  knead: make uniform

  knead dough

  work the clay until it is soft

  exploit: use or manipulate to one's advantage

  He exploit the new taxation system

  She knows how to work the system

  he works his parents for sympathy

  solve: find the solution to (a problem or question) or understand the meaning of

  did you solve the problem?

  Work out your problems with the boss

  this unpleasant situation isn't going to work itself out

  did you get it?

  Did you get my meaning?

  He could not work the math problem

  Synonyms: work out, figure out, puzzle out, lick

  ferment: cause to undergo fermentation

  We ferment the grapes for a very long time to achieve high alcohol content

  The vintner worked the wine in big oak vats

  sour: go sour or spoil

  The milk has soured

  The wine worked

  The cream has turned--we have to throw it out

  Synonyms: turn, ferment