work cure nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

work cure nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm work cure giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của work cure.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • work cure

    * kỹ thuật

    y học:

    trị liệu lao động