work boot nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

work boot nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm work boot giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của work boot.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • work boot

    * kỹ thuật

    ủng bảo hộ lao động