work-out nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

work-out nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm work-out giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của work-out.

Từ điển Anh Việt

  • work-out

    * danh từ

    thời kỳ luyện tập thân thể với cường độ cao