work-in nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

work-in nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm work-in giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của work-in.

Từ điển Anh Việt

 • work-in

  * danh từ

  hình thức phản đối của công nhân chiếm và điều hành một nhà máy...khi phải đóng cửa

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • work-in

  * kinh tế

  đình công chiếm xưởng

  sự tiếp quản của công nhân

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • work-in

  occasion when workers continue to work as a protest against e.g. proposed dismissal or closure of the factory