work life nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

work life nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm work life giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của work life.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • work life

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    thời gian có thể sử dụng