work-box nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

work-box nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm work-box giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của work-box.

Từ điển Anh Việt

  • work-box

    /'wə:kbɔks/

    * danh từ

    hộp đồ khâu vá