workmen nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

workmen nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm workmen giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của workmen.

Từ điển Anh Việt

  • workmen

    * danh từ

    công nhân, người thợ (người đàn ông được thuê làm công việc chân tay hoặc (cơ khí))

    người lao động (theo một cách được nói rõ)