work mode nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

work mode nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm work mode giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của work mode.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • work mode

    * kỹ thuật

    chế độ làm việc