work disk nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

work disk nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm work disk giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của work disk.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • work disk

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    đĩa làm việc