bring nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

bring nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm bring giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của bring.

Từ điển Anh Việt

 • bring

  /briɳ/

  * (bất qui tắc) ngoại động từ brought

  /brɔ:t/

  cầm lại, đem lại, mang lại, xách lại, đưa lại

  bring me a cup of tea: đem lại cho tôi một tách trà

  bring him with you to see me: đưa anh ta lại thăm tôi

  đưa ra

  to bring a charge: đưa ra lời buộc tội

  to bring an argument: đưa ra một lý lẽ

  làm cho, gây cho

  to bring tears to someone's eyes: làm cho ai phát khóc, làm cho ai chảy nước mắt

  to bring someone to see something: làm cho ai thấy được cái gì

  to bring about

  làm xảy ra, dẫn đến, gây ra

  to bring back

  đem trả lại, mang trả lại

  làm nhớ lại, gợi lại

  to bring down

  đem xuống, đưa xuống, mang xuông

  hạ xuống, làm tụt xuống

  to bring down the prices of goods: hạ giá hàng hoá

  hạ, bắn rơi (máy bay, chim)

  hạ bệ, làm nhục (ai)

  mang lại (sự trừng phạt...) cho (ai)

  to bring down ruin on somebody: mang lại lụn bại cho ai

  to bring forth

  sản ra, sinh ra, gây ra

  to bring forward

  đưa ra, nêu ra, đề ra, mang ra

  can you bring forward any proofs of what you say?: anh có thể đưa ra chứng cớ về những điều anh nói ra không?

  bring the matter forward at the next meeting!: cuộc họp sau đưa vấn đề đó ra!

  (kế toán) chuyển sang

  to bring in

  đưa vào, đem vào, mang vào

  thu; đem lại (lợi tức...); đưa vào (thói quen)

  to bring off

  cứu

  to bring off the passengers on a wrecked ship: cứu các hành khách trên chiếc tàu bị nạn

  (thông tục) đưa đến thành công

  to bring on

  dẫn đến, gây ra

  làm cho phải bàn cãi

  to bring out

  đưa ra, mang ra, đem ra

  nói lên

  xuất bản

  to bring out a book: xuất bản một cuốn sách

  làm nổi bật, làm lộ rõ ra

  to bring out the meaning more clearly: làm nổi bật nghĩa

  giới thiệu (một thiếu nữ để cho mời dự các cuộc chiêu đãi, khiêu vũ...)

  to bring over

  làm cho thay đổi lối suy nghĩ, thuyết phục

  to bring round

  làm cho tỉnh lại, làm cho hồi lại

  to bring round to: làm cho thay đổi ý kiến theo

  to bring through

  giúp vượt qua khó khăn hiểm nghèo

  to bring to

  dẫn đến, đưa đến (một tình trạng nào); làm cho

  to bring to terms: đưa đến chỗ thoả thuận; đưa đến chỗ phải nhận điều kiện

  to bring to light: đưa ra ánh sáng; khám phá

  to bring to pass: làm cho xảy ra

  to bring to an end: kết thúc, chấm dứt

  to someone to his senses: làm cho ai phải thấy trái, làm cho ai phải biết điều

  (hàng hải) dừng lại, đỗ lại

  to bring together

  gom lại; nhóm lại, họp lại

  kết thân (hai người với nhau)

  to bring under

  làm cho vào khuôn phép, làm cho ngoan ngoãn, làm cho vâng lời, làm cho phục tùng

  to bring up

  đem lên, mang lên, đưa ra

  nuôi dưỡng, giáo dục, nuôi nấng, dạy dỗ

  to be brought up in the spirit of communism

  được giáo dục theo tinh thần cộng sản

  làm ngừng lại; ngừng lại, đỗ lại; (hàng hải) thả neo

  lưu ý về (vấn đề gì); nêu (vấn đề)

  làm cho (ai) phải đứng lên phát biểu

  đưa ra toà

  to bring down the house

  làm cho cả rạp vổ tay nhiệt liệt

  to bring home to

  làm cho nhận thấy, làm cho thấy rõ, làm cho hiểu

  to bring home a truth to someone: làm cho ai hiểu một sự thật

  to bring into play

  phát huy

  to bring to bear on

  dùng, sử dụng

  to bring presure to bear on someone: dùng sức ép đối với ai

  hướng về, chĩa về

  to bring guns to bear on the enemy: chĩa đại bác về phía quân thù

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • bring

  * kỹ thuật

  đem

  mang

  vác

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • bring

  take something or somebody with oneself somewhere

  Bring me the box from the other room

  Take these letters to the boss

  This brings me to the main point

  Synonyms: convey, take

  cause to come into a particular state or condition

  Long hard years of on the job training had brought them to their competence

  bring water to the boiling point

  cause to happen or to occur as a consequence

  I cannot work a miracle

  wreak havoc

  bring comments

  play a joke

  The rain brought relief to the drought-stricken area

  Synonyms: work, play, wreak, make for

  go or come after and bring or take back

  Get me those books over there, please

  Could you bring the wine?

  The dog fetched the hat

  Synonyms: get, convey, fetch

  Antonyms: take away

  bring into a different state

  this may land you in jail

  Synonyms: land

  be accompanied by

  Can I bring my cousin to the dinner?

  attract the attention of

  The noise and the screaming brought the curious

  induce or persuade

  The confession of one of the accused brought the others to admit to the crime as well

  Similar:

  institute: advance or set forth in court

  bring charges", "institute proceedings

  lend: bestow a quality on

  Her presence lends a certain cachet to the company

  The music added a lot to the play

  She brings a special atmosphere to our meetings

  This adds a light note to the program

  Synonyms: impart, bestow, contribute, add

  fetch: be sold for a certain price

  The painting brought $10,000

  The old print fetched a high price at the auction

  Synonyms: bring in