bring in a well nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

bring in a well nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm bring in a well giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của bring in a well.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • bring in a well

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    đưa một giếng vào khai thác