function nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

function nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm function giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của function.

Từ điển Anh Việt

 • function

  /'fʌɳkʃn/

  * danh từ

  chức năng

  procreative function: chức năng sinh sản

  ((thường) số nhiều) nhiệm vụ, trách nhiệm

  the functions of a judge: nhiệm vụ của quan toà

  buổi lễ; buổi họp mặt chính thức, buổi họp mặt quan trọng

  (toán học) hàm, hàm số

  (hoá học) chức

  * nội động từ+ (functionate) /'fʌɳkʃneit/

  hoạt động, chạy (máy)

  thực hiện chức năng

 • function

  (Tech) hàm (số); cơ năng, chức năng, công năng/dụng, tác dụng; vận hành, thao tác

 • Function

  (Econ) Hàm số.

  + Một công thức toán học cụ thể hoá mối liên hệ giữa các giá trị của một tập hợp các biến độc lập xác định giá trị các biến phụ thuộc.

 • function

  hàm, hàm số; chức năng // tác dụng, vận hành

  f. of bounded variation hàm có biến phân bị chặn

  f. of a complex(real) variable hàm biến số phức thực

  f. of concentration (thống kê) hàm tập trung

  f. of dispersion (toán kinh tế) hàm phân tán

  f. of exponential type hàm kiểu mũ

  f. of finite genus (giải tích) hàm có giống hữu hạn

  f. of f. hàm của hàm, hàm hợp

  f. of infinite type hàm kiểu vô hạn, hàm kiểu cực đại

  f. of limited variation hàm có biến phân bị chặn

  f. of maximun type hàm kiểu cực đại, hàm kiểu vô hạn

  f. of minimum type (giải tích) hàm kiểu cực tiểu

  f. of position hàm vị trí

  f. of random variable (xác suất) hàm cuả biến ngẫu nhiên

  f. of singularities (giải tích) hàm các điểm kỳ dị, thành phần kỳ dị

  f. of support hàm tựa

  absolutely additive set f. hàm tuyệt đối cộng tính

  absolute monotonic f. hàm đơn điệu tuyệt đối

  acylic f. hàm không tuần hoàn, hàm phi xilic

  adjustment f. (thống kê) đặc trưng của tập hợp thống kê

  algebraic(al) f. hàm đại số

  alternate f. (đại số) hàm thay phiên

  analytic(al) f. hàm giải tích

  antihyperbolic f. s. hàm hipebolic ngược

  antitrigonometric f. hàm lượng giác ngược

  arc-hyperbolic f.s hàm hipebolic ngược

  area f. hàm xác định diện tích (trong không gian Mincopxki)

  arithmetric f. hàm số học

  associated integral f. hàm nguyên liên đới

  asympotic distribution f. hàm phân phối tiệm cận

  atomic set f. hàm tập hợp nguyên tử

  automorphic f. hàm tự đẳng cấu

  beta f. hàm bêta

  bicomplex f. hàm song phức

  bicontinuous f. hàm song liên tục

  biharmonic f. hàm song điều hoà

  bijective f. hàm song ánh

  bilinear f. hàm song tuyến tính

  Boolean f. hàm Bun

  bounded f. hàm bị chặn

  bounded set f. hàm tập bị chặn

  carries f. hàm mang

  characteristic f. hàm đặc trưng

  circular cylinder f. hàm trụ tròn

  circular cylindrial wave f. hàm sóng trụ tròn

  circulary symmetric f. hàm đối xứng tròn

  class f. hàm lớp

  closure f. hàm đóng

  close-to-convex f. hàm gần lồi

  combinable f. hàm hợp được

  comparable f. hàm so sánh được

  complementary f. hàm bù (nghiệm đực biệt của một phương trình vi

  phân tuyến tính không thuần nhất)

  complementary error f. hàm sai bù

  complete analytic f. hàm giải tích đầy đủ

  completely additive set f. (giải tích) hàm tập hợp cộng tính hoàn toàn

  completely defined f. (logic học) hàm xác định khắp nơi

  complex f. hàm số phức

  complex velocity f. hàm vận tốc phức

  composite f. (giải tích) hàm hợp

  computable f. (logic học) hàm tính được

  concave f. hàm lõm

  confluent hypergeometric f. (giải tích) hàm siêu bội suy biến

  conical f. hàm cônic

  conjugate f.s hàm liên hợp

  conjugate harmonic f.s (giải tích) hàm điều hoà liên hợp

  content f. hàm dung tích

  contiguous hypergeometric f.s hàm siêu bội tiệm cận

  continuous f. hàm liên tục

  control f. hàm kiểm tra

  control-allowable f. hàm điều khiển cho phép

  convex f. hàm lồi

  coordinate f. hàm toạ độ

  cost f. hàm giá (trị)

  countable additive set f. hàm tập hợp cộng tính đếm được

  covariance f. hàm hiệp phương sai

  criterion f. hàm tiêu chuẩn

  cumulant generating f. (xác suất) hàm sinh tích luỹ

  cumulative frequency f. hàm tần số tích luỹ

  cyclotomic f. hàm chia vòng tròn

  cylindrical f.s hàm trụ hàm Betsen

  decision f. (thống kê) hàm quyết định

  decreasing f. hàm giảm

  demand f. (thống kê) hàm nhu cầu

  density f. hàm mật độ, mật độ phân phối

  derived f. hàm dẫn suất

  determining f. (giải tích) hàm xác định

  developable f. hàm khai triển được

  differentiable f. hàm lấy vi phân được

  digamma f. hàm đigama

  discontinuous f. (giải tích) hàm gián đoạn

  discriminant f.(thống kê) hàm phân biệt

  disspation f. hàm tiêu tán

  distance f. hàm khoảng cách

  distribution f. hàm phân phối

  dominant f. hàm số trội

  doubly periodic f. hàm song tuần hoàn

  drriving f. hàm đầy

  elementary f. hàm sơ cấp

  elementary symmetric f. hàm đối xứng có bản

  elementary transcendental f. hàm siêu việt sơ cấp

  elliptic(al) f. hàm eliptic

  elliptic(ai) cylinder f. hàm trụ eliptic

  elliptic modular f. hàm môđunla eliptic

  energy f. hàm năng lượng

  entrire f. (giải tích) hàm nguyên

  entrire f. of zero type hàm nguyên loại cực tiểu

  entrire rational f. hàm hữu tỷ nguyên

  envolope f. hàm bao

  equimeasurable f. hàm đồng đẳng đo được

  eror f. hàm sai số, hàm độ sai, tích phân xác suất sai số (y=erfx, y=erfcx,

  y=erfix)

  even f. hàm chẵn

  expenditure f. hàm chi phí

  explicit f. hàm hiện

  expomential f. hàm mũ

  factorable f. hàm nhân tử hoá được

  factorial f. hàm giai thừa

  finite f. hàm hữu hạn

  flow f. (giải tích) hàm dòng

  force f. thế vị, hàm lực

  forcing f. hàm cưỡng bức

  free f. hàm tự do

  frequency f. hàm tần số

  frequency distribution f. hàm mật độ, mật độ phân phối

  gamma f. hàm gama

  general recursive f. hàm đệ quy toàn phần

  generating f. hàm sinh

  Hamiltonian f. (vật lí) hàm Haminton

  harmonic f. hàm điều hoà

  holomorphic f. hàm chỉnh hình, hàm giải tích

  homogeneous f. hàm thuần nhất

  homographic f. hàm đơn ứng

  hyperbolic f. (giải tích) hàm hypebolic

  hyperbolic inverse f. hàm hypebolic ngược

  hyperconical f. hàm siêu nón

  hyperelliptic f. hàm siêu eliptic

  hypergeometric f. hàm siêu bội

  hyperharmonic f. hàm siêu điều hoà

  implicit f. hàm ẩn

  impulse f. hàm xung

  incomplete beta f. (giải tích) hàm bêta khuyết

  incomplete gamma f. (giải tích) hàm gama khuyết

  incomplete defined f. (logic học) hàm xác định không hoàn toàn

  increasing f. hàm tăng

  independent f.s (giải tích) hàm độc lập

  indicator f. hàm chỉ tiêu của hàm nguyên

  initial f. (logic học) nguyên hàm

  injective f. hàm đơn ánh

  integrable f. (giải tích) hàm khả tích

  integral f. of mean tyoe (giải tích) hàm nguyên loại chuẩn tắc

  integral algebraic f. hàm đại số nguyên

  integral transcendental f. hàm siêu việt nguyên

  interior f. (giải tích) hàm trong

  interval f. (giải tích) hàm khoảng cách

  inverse f. (giải tích) hàm ngược

  inverse circular f. hàm vòng ngược, hàm lượng giác ngược

  inverse hyperbolic f. hàm hypebolic ngược

  inverse trigonometric f. hàm lượng giác ngược, hàm vòng ngược

  irrational f. hàm vô tỷ

  iterated f. hàm lặp

  iterative impedance f. hàm tổng trở lặp

  jum f. (điều khiển học) hàm bước nhảy

  kernel f. (giải tích) hàm hạch

  known f. hàm đã biết

  lacunary f. hàm tổng

  Lagrangian f. (vật lí) hàm Lagrăng, thế động lực

  lifting f. hàm nâng

  limited f. hàm bị chặn

  linear f. hàm tuyến tính

  linear integral f. hàm nguyên tuyến tính

  locally constant f. hàm hằng địa phương

  logarithmic f. hàm lôga

  logarithmic trigonometric f. hàm lôga lượng giác

  logarithmically convex f. hàm có lôga lồi

  logical f. (logic học) hàm lôgic

  logistic f. (toán kinh tế) hàm lôgittic

  loss f. hàm tổn thất

  many-valued f. (giải tích) hàm đa trị

  mapping f. (giải tích) hàm ánh xạ

  measure f. (giải tích) độ đo

  measurable f. hàm đo được

  meromorphic f. (giải tích) hàm phân hình

  metaharmonic f. hàm mêta điều hoà

  minimal f., minimun f. hàm cực tiểu

  modular f. hàm môđunla

  moment generating f. hàm sinh các mômen

  monodrome f. hàm đơn đạo

  monogenic analytic f. (giải tích) hàm giải tích đơn diễn

  monogenic f. of complex variable (giải tích) hàm biến phức đơn diễn

  monotone f. (giải tích) hàm đơn điệu

  multiform f. hàm đa trị

  multilinear f. hàm đa tuyến tính

  multiple f. hàm bội

  multiple valued f. hàm đa trị

  multiplicative f. hàm nhân tính

  multivalent f. hàm đa diệp

  multivalued f. hàm đa trị

  natural trigonometrical f. hàm lượng giác tự nhiên

  negatively infinite f. hàm âm lớn vô hạn

  non-analytic f. hàm không giải tích

  non-differentiable f. hàm không khả vi

  nn-negative additive f. hàm cộng tính không âm

  non-periodic f. hàm không tuần hoàn

  non-uniform f. hàm không đơn trị

  normal f. hàm chuẩn tắc

  normalized orthogonal f.s hàm trực giao chuẩn hoá

  null f. hàm không

  numerical f. hàm bằng số

  objective f. (lý thuyết trò chơi) hàm mục tiêu

  odd f. hàm lẻ

  one-valued f. (giải tích) hàm đơn trị

  operator f. hàm toán tử

  order f. hàm thứ tự

  orthogonal f.s. hàm trực giao

  oscillating f. hàm dao động

  parabolic(al) cylinder f. hàm trụ parabolic

  partial f. hàm bộ phận

  partial recursive f. hàm đệ quy bộ phận

  partition f. hàm phân hoạch

  pattern f. hàm sơ đồ (dùng để tính các bản bất biến)

  periodie f. hàm tuần hoàn

  p-harmonic f. hàm p- điều hoà

  phase f. hàm pha

  phi f. hàm phi (của Ơle)

  piecewise continuous f. hàm liên tục từng mảnh

  piecewise regular f. hàm chính quy từng mảnh

  plurisubharmonic f. hàm đa điều hoà dưới

  point f. (giải tích) hàm điểm

  polygonal f. hàm đa giác

  polyharmonic f. hàm đa điều hoà

  possibility f. hàm khả năng

  positive f. hàm dương

  positive definite energy f. hàm năng lượng xác định dương

  positive real f. hàm thực dương

  positively infinite f. hàm dương lớn vô hạn

  potential f. thế vị, hàm lực, đa điều hoà

  power f. (thống kê) hàm lực lượng

  primitive f. hàm nguyên thuỷ

  propagation f. hàm truyền

  propositional f. hàm mệnh đề

  pseudoanalytic f. hàm giả giải tích

  pseudo-periodic f. hàm giả tuần hoàn

  purely discontinuous set f. hàm tập hợp thuần gián đoạn

  quasi-nanlytic f. hàm tựa eliptic

  quasi-periodic f. hàm tựa tuần hoàn

  quaternion f. hàm quatenion

  radical f. hàm căn

  random f. (xác suất) hàm ngẫu nhiên

  randomized decision f. hàm quyết định đã ngẫu nhiên hoá

  rational f. hàm hữu tỷ

  rational fractional f. hàm phân hữu tỷ

  rational integral f. hàm nguyên hữu tỷ

  reactance f. hàm điện kháng

  real-valued f.(giải tích) hàm lấy giá trị thực

  reciprocal f. hàm thuận nghịch

  recursive f. hàm đệ quy

  reduced characteristic f. hàm đặc trưng rút gọn

  regular f. hàm đều

  regular f. of a complex variable hàm biến phức đều

  relate f.s các hàm phụ thuộc

  remainder f. hàm các số dư

  ring f. hàm vành

  risk f.(thống kê) hàm mạo hiểm

  saddle f. hàm yên ngựa

  schlicht f. hàm (giải tích) đơn diệp

  self-impedance f. hàm tự trở

  semi-continuous f. hàm nửa liên tục

  sequential risk f.(thống kê) hàm mạo hiểm liên tiếp

  set f. (giải tích) hàm tập hợp

  signal f. hàm dấu, hàm xicnum

  simple (analytic) f. hàm (giải tích) đơn diệp

  single-valued f. hàm đơn trị

  singly periodic f. hàm tuần hoàn đơn

  singular f. hàm kỳ dị

  sinusoidal f. hàm sin

  slope f. hàm dốc

  smooth f. (thống kê) hàm trơn, hàm được bình dị

  source f. hàm nguồn, hàm Grin

  spectral f. hàm phổ

  spherical wave f. hàm sóng cầu

  spheroidal wave f. hàm sóng phỏng cầu

  square-integrable f. hàm có bình phương khả tích

  step f. (giải tích) hàm bậc thang; (điều khiển học) xác suất chuyển tiếp

  stored energy f. hàm biến dạng năng lượng

  stream f. hàm dòng

  stress f. hàm ứng suất

  stroke f. (logic học) hàm Sefơ

  subharmonic f. hàm siêu điều hoà

  supply f. (thống kê) hàm cung cấp

  symmetric(al) f. (giải tích) hàm đối xứng

  temperate f. hàm tăng chậm

  temperature f. (giải tích) hàm nhiệt độ

  test f. (thống kê) hàm (tiêu) chuẩn

  tetrahedral f. hàm tứ diện

  totally additive set f. hàm tập hợp hoàn toàn cộng tính

  transcendental f. hàm siêu việt

  transfer f. hàm truyền

  trial f. (giải tích) hàm cơ sở (thuộc không gian cơ sở)

  trigonometric(al) f.s hàm lượng giác

  triply periodic f. hàm tam tuần hoàn

  truth f. (logic học) hàm đúng

  typically-real f. (giải tích) hàm thực điển hình

  unbounded f. (giải tích) hàm không bị chặn

  uniform f. hàm đơn trị

  uniformly best desision f. (thống kê) hàm quyết định tốt đều nhất

  unit step f. hàm bậc thang đơn vị

  univalent f. (giải tích) hàm đơn diệp

  universal f. (logic học) hàm [phổ dụng, xạn năng]

  utility f. hàm lợi ích

  varied flow f. hàm dòng biến

  vector f. (giải tích) hàm vectơ

  vector wave f. hàm sóng vectơ

  wave f. hàm sóng

  weight f. (thống kê) hàm trọng lượng

  zeta f. (giải tích) hàm zeta

  zonal hyperspherical f. hàm siêu cầu đới

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • function

  (mathematics) a mathematical relation such that each element of a given set (the domain of the function) is associated with an element of another set (the range of the function)

  Synonyms: mathematical function, single-valued function, map, mapping

  what something is used for

  the function of an auger is to bore holes

  ballet is beautiful but what use is it?

  Synonyms: purpose, role, use

  the actions and activities assigned to or required or expected of a person or group

  the function of a teacher

  the government must do its part

  play its role

  Synonyms: office, part, role

  a relation such that one thing is dependent on another

  height is a function of age

  price is a function of supply and demand

  a formal or official social gathering or ceremony

  it was a black-tie function

  perform as expected when applied

  The washing machine won't go unless it's plugged in

  Does this old car still run well?

  This old radio doesn't work anymore

  Synonyms: work, operate, go, run

  Antonyms: malfunction

  Similar:

  affair: a vaguely specified social event

  the party was quite an affair

  an occasion arranged to honor the president

  a seemingly endless round of social functions

  Synonyms: occasion, social occasion, social function

  routine: a set sequence of steps, part of larger computer program

  Synonyms: subroutine, subprogram, procedure

  serve: serve a purpose, role, or function

  The tree stump serves as a table

  The female students served as a control group

  This table would serve very well

  His freedom served him well

  The table functions as a desk

  officiate: perform duties attached to a particular office or place or function

  His wife officiated as his private secretary