routine nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

routine nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm routine giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của routine.

Từ điển Anh Việt

 • routine

  /ru:'ti:n/

  * danh từ

  lề thói hằng ngày; công việc thường làm hằng ngày

  thủ tục; lệ thường

  these questions are asked as a matter of routine: người ra đặt những câu hỏi này theo thủ tục

  (sân khấu) tiết mục nhảy múa; tiết mục khôi hài

 • routine

  (máy tính) chương trình

  checking r. chương trình kiểm định, chương trình kiểm tra

  initial input r. chương trình đưa vào lúc đầu

  main r. chương trình chính

  master r. chương trình chính

  print r. chương trình in

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • routine

  * kinh tế

  chương trình thông dụng

  công việc

  công việc đều đặn hàng ngày

  công việc thường làm hàng ngày

  lề thói đã quen

  lệ thường

  quy lệ thường ngày

  thường lệ

  thường trình

  việc làm thường ngày

  * kỹ thuật

  biểu đồ

  chương trình con

  dãy

  kế hoạch

  tiện ích

  toán & tin:

  đoạn chương trình

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • routine

  an unvarying or habitual method or procedure

  Synonyms: modus operandi

  a set sequence of steps, part of larger computer program

  Synonyms: subroutine, subprogram, procedure, function

  Similar:

  act: a short theatrical performance that is part of a longer program

  he did his act three times every evening

  she had a catchy little routine

  it was one of the best numbers he ever did

  Synonyms: number, turn, bit

  everyday: found in the ordinary course of events

  a placid everyday scene

  it was a routine day

  there's nothing quite like a real...train conductor to add color to a quotidian commute"- Anita Diamant

  Synonyms: mundane, quotidian, unremarkable, workaday