map nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

map nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm map giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của map.

Từ điển Anh Việt

 • map

  /mæp/

  * danh từ

  bản đồ

  (toán học) bản đồ; ảnh tượng

  (từ lóng) mặt

  off the map

  (thông tục) không quan trọng

  (thông tục) lỗi thời

  (từ lóng) biến mất

  in the map

  (thông tục) quan trọng có tiếng

  nóng hổi, có tính chất thời sự (vấn đề...)

  * ngoại động từ

  vẽ lên bản đồ

  sắp xếp, sắp đặt, vạch ra

  to map out one's time: sắp xếp thời gian

  to map out a strategy: vạch ra một chiến lược

 • map

  xạ ảnh; bản đồ; bản phương án

  m. into ánh xạ vào

  m. onto ánh xạ lên

  a m. of the set A into B ánh xạ của tập hợp A vào B

  canonical m. ánh xạ chính tắc

  classifying m. ánh xạ phana loại

  conformal m. ánh xạ bảo giác

  constant m. ánh xạ không đổi

  contiguous m. ánh xạ tiếp lên

  continuous m. ánh xạ liên tục

  contous m. phươgn án các đường nằm ngang

  equivariant m. ánh xạ đẳng biến

  evaluation m. ánh xạ định giá

  excission m. ánh xạ cắt

  fibre m. ánh xạ phân thớ, ánh xạ các không gian phân thớ

  geographic(al) m. bản đồ địa lý

  identification m. ánh xạ đồng nhất hoá

  inclusion m. phép nhúng chìm, ánh xạ nhúng chìm

  inessentical m. ánh xạ không cốt yếu

  interior m. ánh xạ trong

  involutory m. ánh xạ đối hợp

  light m. ánh xạ chuẩn gián đoạn (khắp nơi có các điểm gián đoạn)

  lowering m. anh xạ hạ thấp

  regular m. ánh xạ chính quy

  shrinking m. ánh xạ co rút

  simplicial m. ánh xạ đơn hình

  tensor m. ánh xạ tenxơ

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • map

  * kỹ thuật

  ánh xạ

  bản đồ

  bảng phân phối

  kế hoạch

  lập bản đồ

  lập kế hoạch

  phiếu

  phương án

  toán & tin:

  ảnh (bộ nhớ)

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • map

  a diagrammatic representation of the earth's surface (or part of it)

  make a map of; show or establish the features of details of

  map the surface of Venus

  explore or survey for the purpose of making a map

  We haven't even begun to map the many galaxies that we know exist

  locate within a specific region of a chromosome in relation to known DNA or gene sequences

  map the genes

  plan, delineate, or arrange in detail

  map one's future

  Synonyms: map out

  depict as if on a map

  sorrow was mapped on the mother's face

  to establish a mapping (of mathematical elements or sets)

  Synonyms: represent

  Similar:

  function: (mathematics) a mathematical relation such that each element of a given set (the domain of the function) is associated with an element of another set (the range of the function)

  Synonyms: mathematical function, single-valued function, mapping