mapless nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

mapless nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm mapless giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của mapless.

Từ điển Anh Việt

  • mapless

    * tính từ

    không có bản đồ