function room nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

function room nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm function room giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của function room.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • function room

    * kinh tế

    phòng khánh tiết