lick nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

lick nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm lick giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của lick.

Từ điển Anh Việt

 • lick

  /lik/

  * danh từ

  cái liềm

  (từ lóng) cú đám, cái vụt; đòn đau

  (số nhiều) (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) sự cố gắng, sự nỗ lực

  to put in one's best licks: hết sức cố gắng, nỗ lực

  (từ lóng) tốc độ đi

  at full lick: hết sức hối hả, ba chân bốn cẳng

  bâi liếm (nơi đất mặn, dã thú thường đến liếm muối ((cũng) salt lick)

  a lick and a promise

  sự làm qua quýt, sự làm chiếu lệ

  * động từ

  liếm

  lướt qua, đốt trụi

  the flames licked the dry grass: ngọn lửa lướt lem lém qua đám cỏ khô

  (từ lóng) đánh; được, thắng

  (từ lóng) đi, đi hối hả

  to go as fast (hard) as one could lick: đi hết sức hối hả, đi ba chân bốn cẳng

  (từ lóng) vượt quá sự hiểu biết của...

  well that licks me: chà! cái đó vượt quá sự hiểu biết của tôi

  to lick creation

  vượt tất cả mọi thứ, không gì sánh kịp

  to lick the dust

  bị đánh gục, bị đánh bại

  to lick one's lips

  (xem) lip

  to lick into shape

  (xem) shape

  to lick someone's shoes

  liếm gót ai

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • lick

  touching with the tongue

  the dog's laps were warm and wet

  Synonyms: lap

  pass the tongue over

  the dog licked her hand

  Synonyms: lap

  Similar:

  salt lick: a salt deposit that animals regularly lick

  punch: (boxing) a blow with the fist

  I gave him a clout on his nose

  Synonyms: clout, poke, biff, slug

  cream: beat thoroughly and conclusively in a competition or fight

  We licked the other team on Sunday!

  Synonyms: bat, clobber, drub, thrash

  solve: find the solution to (a problem or question) or understand the meaning of

  did you solve the problem?

  Work out your problems with the boss

  this unpleasant situation isn't going to work itself out

  did you get it?

  Did you get my meaning?

  He could not work the math problem

  Synonyms: work out, figure out, puzzle out, work

  lap: take up with the tongue

  The cat lapped up the milk

  the cub licked the milk from its mother's breast

  Synonyms: lap up