biff nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

biff nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm biff giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của biff.

Từ điển Anh Việt

 • biff

  /bif/

  * danh từ

  (từ lóng) cú đấm mạnh

  * ngoại động từ

  (từ lóng) đấm mạnh

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • biff

  Similar:

  punch: (boxing) a blow with the fist

  I gave him a clout on his nose

  Synonyms: clout, poke, lick, slug

  pummel: strike, usually with the fist

  The pedestrians pummeled the demonstrators

  Synonyms: pommel