clout nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

clout nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm clout giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của clout.

Từ điển Anh Việt

 • clout

  /klaut/

  * danh từ

  mảnh vải (để vá)

  khăn lau, giẻ lau

  cái tát

  cá sắt (đóng ở gót giày)

  đinh đầu to ((cũng) clout nail)

  cổ đích (để bắn cung)

  in the clout!

  trúng rồi!

  * ngoại động từ

  vả lại

  tát

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • clout

  a target used in archery

  strike hard, especially with the fist

  He clouted his attacker

  Similar:

  pull: special advantage or influence

  the chairman's nephew has a lot of pull

  clout nail: a short nail with a flat head; used to attach sheet metal to wood

  punch: (boxing) a blow with the fist

  I gave him a clout on his nose

  Synonyms: poke, lick, biff, slug