lap nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

lap nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm lap giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của lap.

Từ điển Anh Việt

 • lap

  /læp/

  * danh từ

  vạt áo, vạt váy

  lòng

  the baby sat on his mother's lap: đứa bé ngồi trong lòng mẹ

  dái tai

  thung (chỗ trũng giữa hai quả đồi)

  to be in Fortune's lap

  may mắn

  in the lap of gods

  có trời biết

  in the lap of luxury

  trong cảnh xa hoa

  * danh từ

  vật phủ (lên một vật khác)

  vòng dây, vòng chỉ (quấn vào một cuộn)

  (thể dục,thể thao) vòng chạy, vòng đua

  (kỹ thuật) tấm nối (đường ray) ((cũng) half lap)

  * ngoại động từ

  phủ lên, chụp lên, bọc

  quấn, cuộn; gói

  to lap something round something: quấn vật gì chung quanh vật khác

  vượt hơn một vòng (trong cuộc chạy đua)

  * nội động từ

  phủ lên, chụp lên

  * danh từ

  (kỹ thuật) đá mài

  * ngoại động từ

  (kỹ thuật) mài bằng đá mài

  * danh từ

  cái liềm, cái tớp

  thức ăn lỏng (cho chó...)

  tiếng vỗ bập bềnh (sóng)

  * động từ

  liếm, tớp (bằng lưỡi)

  nốc, uống ừng ực

  vỗ bập bềnh (sóng)

  to lap up everything one is told

  ai nói gì cũng tin

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • lap

  * kỹ thuật

  cái nắp

  cái vung

  cuộn băng

  đá mài

  đường xoi

  khe mộng

  khe nứt

  lập lách

  lợp

  nếp gấp

  nếp nhăn

  nối

  mài

  mài nghiền

  mài rà

  mối nối bậc

  mộng

  mộng xoi

  phần ghép chồng

  phủ

  phủ lên nhau

  rà

  rà bột

  rãnh

  sự chồng

  sự trùng khớp

  tấm

  tấn

  vật phủ

  vòng (chạy)

  toán & tin:

  giao thức LAP

  cơ khí & công trình:

  ghép chồng

  mép dư

  sự di trượt

  sự phủ lên

  vật phủ (lên)

  dệt may:

  lớp bông

  hóa học & vật liệu:

  tấm nối chồng

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • lap

  the upper side of the thighs of a seated person

  he picked up the little girl and plopped her down in his lap

  an area of control or responsibility

  the job fell right in my lap

  the part of a piece of clothing that covers the thighs

  his lap was covered with food stains

  Synonyms: lap covering

  a flap that lies over another part

  the lap of the shingles should be at least ten inches

  Synonyms: overlap

  movement once around a course

  he drove an extra lap just for insurance

  Synonyms: circle, circuit

  lie partly over or alongside of something or of one another

  move with or cause to move with a whistling or hissing sound

  The bubbles swoshed around in the glass

  The curtain swooshed open

  Synonyms: swish, swosh, swoosh

  take up with the tongue

  The cat lapped up the milk

  the cub licked the milk from its mother's breast

  Synonyms: lap up, lick

  Similar:

  lick: touching with the tongue

  the dog's laps were warm and wet

  lick: pass the tongue over

  the dog licked her hand

  lave: wash or flow against

  the waves laved the shore

  Synonyms: wash