lave nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

lave nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm lave giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của lave.

Từ điển Anh Việt

 • lave

  /leiv/

  * ngoại động từ, (thơ ca)

  tắm rửa

  chảy qua, trôi qua (dòng nước)

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • lave

  * kỹ thuật

  chảy qua

  xây dựng:

  trôi qua

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • lave

  wash or flow against

  the waves laved the shore

  Synonyms: lap, wash

  Similar:

  wash: cleanse (one's body) with soap and water

  wash up: wash one's face and hands

  She freshened up in the bathroom