wash nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wash nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wash giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wash.

Từ điển Anh Việt

 • wash

  /wɔʃ/

  * danh từ

  sự tắm rửa, sự tắm gội, sự rửa ráy

  to have a wash: tắm rửa, rửa ráy

  sự rửa (vật gì)

  to give something a wash: rửa vật gì

  sự giặt, sự giặt giũ; quần áo giặt; nơi giặt

  to send clothes to the wash: đem giặt quần áo

  nước rửa, nước gội

  nước rửa bát, nước vo gạo

  nước lã, nước ốc

  this soupe is a mere wash: súp nhạt như nước ốc

  this tea is like wash: nước chè này đúng là như nước lã

  lớp tráng, lớp thiếp (trên mặt kim loại); nước vôi (quét tường)

  (địa lý,địa chất) phù sa, đất bồi

  (hội họa) lớp màu nước (trên mặt bức hoạ)

  (hàng hải) sóng; tiếng sóng

  to come out in the wash

  có kết quả tốt, kết thúc tốt

  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) sớm muộn rồi cũng lộ ra, sớm muộn rồi cũng ra ánh sáng; sớm muộn rồi cũng giải thích ra

  * ngoại động từ

  rửa

  to wash one's hands: rửa tay; (nghĩa bóng) phủi tay, không chịu trách nhiệm

  giặt

  chảy, chảy sát gần, vỗ vào

  the sea washes the base of the cliffs: biển vỗ vào chân vách đá

  cuốn đi, giạt vào

  to be washed over ashore: bị giạt vào bờ

  khoét, nạo

  the water had washed a channel in the sand: nước đã khoét thành một đường mương trong cát

  thấm đẫm, làm ướt

  washed with dew: đẫm sương

  washed with tears: đầm đìa nước mắt

  thiếp vàng (một kim loại); quét vôi, quét sơn (tường)

  (hội họa) tô màu nước (lên bức hoạ)

  (kỹ thuật) đãi (quặng)

  * nội động từ

  rửa ráy, tắm rửa, tắm gội

  giặt quần áo

  to wash for a living: làm nghề giặt quần áo để kiếm sống

  có thể giặt được (mà không hỏng...)

  this stuff won't wash: vải len này không giặt được

  that won't wash!: (nghĩa bóng) cái đó không được!

  that argument won't wash: lý lẽ ấy không vững

  bị nước xói lở (con đường...)

  to wash away

  rửa sạch (vết bẩn)

  làm lở, cuốn trôi, cuốn đi

  the bank is gradually washed by the current: bờ sông bị dòng nước làm cho lở mòn dần

  to wash down

  rửa (bằng vòi nước)

  to wash down a car: rửa xe ô tô

  nuốt trôi, chiêu

  he swallows a glass of water to wash his bread down: nó uống một cốc nước để nuốt trôi miếng bánh

  to wash down one's dinner with wine: vừa ăn vừa chiêu rượu

  to wash off

  rửa sạch, giặt sạch

  to wash out

  rửa sạch, súc sạch (cái chai)

  pha loãng; loãng ra, phai đi, bay mất (màu sắc), bạc màu (vì giặt nhiều)

  dress is quite washed out: áo bạc hết màu

  có thể tẩy (rửa) đi được

  đãi (cát lấy vàng)

  giũ sạch (nợ); rửa (nhục)

  to wash out an insult in blood: rửa nhục bằng máu

  all his debts are washed out: nó đã giũ sạch được hết các món nợ

  to be (look, feel) washed out: (thông tục) mệt lử, phờ phạc

  to wash up

  rửa bát đĩa

  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) rửa mặt, tắm gội

  cuốn, đưa vào bờ, giạt vào bờ

  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (thông tục) ((thường) dạng bị động) bị loại ra, bị bỏ ra

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • wash

  * kỹ thuật

  đất bồi

  giặt

  làm sạch

  lớp mỏng

  phù sa

  rửa

  rửa trôi

  sóng mũi tàu

  sóng xô bờ

  sự cọ rửa

  sự làm sạch

  sự rửa

  sự xả

  sự xói mòn

  vấu khuyết tật (đúc)

  hóa học & vật liệu:

  đãi (làm giàu quặng)

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • wash

  a thin coat of water-base paint

  the work of cleansing (usually with soap and water)

  Synonyms: washing, lavation

  the dry bed of an intermittent stream (as at the bottom of a canyon)

  Synonyms: dry wash

  a watercolor made by applying a series of monochrome washes one over the other

  Synonyms: wash drawing

  any enterprise in which losses and gains cancel out

  at the end of the year the accounting department showed that it was a wash

  clean with some chemical process

  Synonyms: rinse

  cleanse (one's body) with soap and water

  Synonyms: lave

  cleanse with a cleaning agent, such as soap, and water

  Wash the towels, please!

  Synonyms: launder

  move by or as if by water

  The swollen river washed away the footbridge

  be capable of being washed

  Does this material wash?

  admit to testing or proof

  This silly excuse won't wash in traffic court

  separate dirt or gravel from (precious minerals)

  apply a thin coating of paint, metal, etc., to

  remove by the application of water or other liquid and soap or some other cleaning agent

  he washed the dirt from his coat

  The nurse washed away the blood

  Can you wash away the spots on the windows?

  he managed to wash out the stains

  Synonyms: wash out, wash off, wash away

  form by erosion

  The river washed a ravine into the mountainside

  to cleanse (itself or another animal) by licking

  The cat washes several times a day

  Similar:

  washout: the erosive process of washing away soil or gravel by water (as from a roadway)

  from the house they watched the washout of their newly seeded lawn by the water

  slipstream: the flow of air that is driven backwards by an aircraft propeller

  Synonyms: airstream, race, backwash

  laundry: garments or white goods that can be cleaned by laundering

  Synonyms: washing, washables

  moisten: make moist

  The dew moistened the meadows

  Synonyms: dampen

  lave: wash or flow against

  the waves laved the shore

  Synonyms: lap