wash pan nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wash pan nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wash pan giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wash pan.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • wash pan

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    máng đãi vàng