washable nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

washable nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm washable giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của washable.

Từ điển Anh Việt

 • washable

  /'wɔʃəbl/

  * tính từ

  có thể giặt được (vải)

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • washable

  * kỹ thuật

  bồi

  bồi được

  rửa trôi

  rửa trôi được

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • washable

  capable of being washed without injury

  washable woolens

  acrylic blankets are both warm and washable

  Antonyms: nonwashable