wash oil nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wash oil nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wash oil giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wash oil.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • wash oil

    * kỹ thuật

    dầu rửa

    hóa học & vật liệu:

    dầu tẩy rửa