wash pile nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wash pile nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wash pile giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wash pile.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • wash pile

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    cọc xói (nước)