wash-bowl nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wash-bowl nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wash-bowl giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wash-bowl.

Từ điển Anh Việt

  • wash-bowl

    /'wɔʃboul/

    * danh từ

    (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) (như) wash-basin