wash sink nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wash sink nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wash sink giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wash sink.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • wash sink

    * kỹ thuật

    chậu rửa