washtub nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

washtub nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm washtub giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của washtub.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • washtub

    a tub in which clothes or linens can be washed

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).