wash-tub nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wash-tub nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wash-tub giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wash-tub.

Từ điển Anh Việt

  • wash-tub

    /'wɔʃtʌb/

    * danh từ

    chậu giặt