wash pipe nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wash pipe nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wash pipe giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wash pipe.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • wash pipe

    * kỹ thuật

    ống rửa