wash-up nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wash-up nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wash-up giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wash-up.

Từ điển Anh Việt

  • wash-up

    /'wɔʃ'ʌp/

    * danh từ

    (như) washing-up

    vật giạt vào bờ