wash box nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wash box nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wash box giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wash box.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • wash box

    * kỹ thuật

    thùng rửa