wash-out nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wash-out nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wash-out giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wash-out.

Từ điển Anh Việt

 • wash-out

  /'wɔʃaut/

  * danh từ

  chỗ xói lở (ở đường)

  (từ lóng) sự thất bại; sự đại bại

  (từ lóng) người vô tích sự; người làm gì cũng thất bại

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • wash-out

  * kinh tế

  đại bại

  thất bại lớn