wash away nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wash away nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wash away giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wash away.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • wash away

  eliminate

  wash away all the differences

  Similar:

  wash: remove by the application of water or other liquid and soap or some other cleaning agent

  he washed the dirt from his coat

  The nurse washed away the blood

  Can you wash away the spots on the windows?

  he managed to wash out the stains

  Synonyms: wash out, wash off

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).