wash plug nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wash plug nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wash plug giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wash plug.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • wash plug

    * kỹ thuật

    vòi phun