wash pot nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wash pot nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wash pot giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wash pot.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • wash pot

    * kỹ thuật

    tráng thiếc