rinse nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

rinse nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm rinse giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của rinse.

Từ điển Anh Việt

 • rinse

  /rins/

  * ngoại động từ

  ((thường) + out) súc, rửa

  to rinse [out] one's mouth: súc miệng

  to rinse one's hands: rửa tay

  giũ (quần áo)

  nhuộm (tóc)

  chiêu (đồ ăn) bằng nước (rượu...)

  to rinse food down with some tea: uống một ít nước chè để nuốt trôi đồ ăn

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • rinse

  a liquid preparation used on wet hair to give it a tint

  the removal of soap with clean water in the final stage of washing

  Synonyms: rinsing

  the act of giving a light tint to the hair

  washing lightly without soap

  wash off soap or remaining dirt

  Synonyms: rinse off

  Similar:

  wash: clean with some chemical process

  gargle: rinse one's mouth and throat with mouthwash

  gargle with this liquid